„Empowering adult Educators for improvement of accessibility and quality of learning opportunities for people with functionaly diversity”. 

Za nami ostatnie spotkanie robocze w ramach projektu „Empowering adult Educators for improvement of accessibility and quality of learning opportunities for people with functionaly diversity”.  Tym razem odbyło się ono w Poznaniu.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego, który przyczyni się do wzmocnienia takich kompetencji u OzN jak: przedsiębiorczość, umiejętności społeczne, promocja idei niezależnego życia. Chcemy osiągnąć ten cel poprzez wymianę doświadczeń, know – how, pomysłów i dobrych praktyk i wypracowanie nowego, nieformalnego systemu podniesienia i rozszerzenie oferty wysokiej jakości usług dla osób z niepełnosprawnościami.
Projekt oparty jest na idei niezależnego życia, która promuje autonomię oraz pełny i efektywny udział w życiu społecznym osób, pomimo ich niepełnosprawności.
W ramach projektu opracujemy materiały edukacyjne i przeprowadzimy szkolenia m.in. dla pedagogów specjalnych. A sam program ma przyczynić się do wzmocnienia takich wartości, jak:
▶ przedsiębiorczość,
▶ umiejętności społeczne,
▶ cyfrowe
▶ promocja idei niezależnego życia.
 
 
Projekt realizujemy w okresie 11/2021-10/2023 z naszymi międzynarodowymi partnerami:
🎯 Initiatives Network Association – Asociacija Iniciatyvų Tinklas (Litwa 🇱🇹)
🎯 TENENET o. z. (Słowacja 🇸🇰)
🎯 Nevelok Haza Egyesulet (Węgry 🇭🇺)
🎯 Fondazione Luigi Clerici (Włochy 🇮🇹)
🎯 VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (Litwa 🇱🇹)
Projekt finansowany z Funduszy Europejskich.
 
Etapy projektu.
 
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
W dniach 21-22.03.2022 r. na Słowacji odbyło się pierwsze spotkanie robocze partnerów projektu. Mieliśmy okazję gościć w pięknym Senecu niedaleko Bratysławy, gdzie omówiliśmy dalsze kroki pracy nad modelem treningu wspomagającego zatrudnienie szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie zaliczamy do niezwykle rozwijających o inspirujące doświadczenia, gdzie mieliśmy okazję przedstawić partnerom z Litwy 🇱🇹, Słowacji 🇸🇰, Węgier 🇭🇺 i Włoch 🇮🇹 nasze metody pracy takich jak „Wielostronny model kompetencji miekkich” czy „Jobcoaching – model pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”.
 
 
Kolejny etap to opracowanie ankiety dot. pogłębionej analizy kompetencji potrzebnych specjalistom wprowadzającym osoby niepełnosprawne na rynek pracy. Ankieta została wypełniana przez ekspertów z krajów partnerskich. Wnioski pomogły w opracowaniu materiałów szkoleniowych  który był prezentowany na spotkaniu w Anconie (Włochy) w październiku 2022 r.
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
Kolejnym etapem pracy było umieszczenie materiałów na platformie online, by mogli z niej skorzystać trenerzy i specjaliści. Pierwsza wersja została prezentowana w Mediolanie w kwietniu 2023 r.  Podczas spotkania zaplanowaliśmy szkolenie przedstawiające moduł treningowy przygotowany przez specjalistkę panią Dankę Brzezińską (czyli mnie).
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
8.09.23 odbyła się Konferencja podsumowująca Projekt EDPOWER. W spotkaniu, oprócz pracowników Fundacji, wzięli udział przedstawiciele PSONI Koło w Poznaniu, Fundacja Dom Autysty oraz Paranormalsi.
Spotkanie było okazją do zaprezentowanie działań projektowych oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.
Może być zdjęciem przedstawiającym 17 osób i tekst „EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITY OF LEARNING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY ç FUNDACJA SOWELO FUNDA SOWELO Ûan Konferencja podsumowująca projekt EDPOWER”
 
 
W sobotę, 09.09.23 odbył się trening pilotażowy projektu EDPOWER. Specjaliści uczestniczyli w szkoleniu dot. tematów zaniedbania i przemocy, prowadzonym również mnie (Danutę Brzezińską). Podczas sesji uczestnicy korzystali z platformy e-learningowej, dzięki czemu ocenili działanie przygotowanej przez nas strony. Mieli możliwość przekazania własnych uwag i komentarzy, które pozwolą ulepszyć platformę.
 
Szkolenie obejmuje 5 modułów szkoleniowych.
 

Moduł 1. „Moduł dotyczący koncepcji Filozofii Niezależnego Życia”

Celem modułu jest przybliżenie ruchu i zjawiska Niezależnego Życia. Poznanie Filozofii Niezależnego Życia: jej historii, genezy i obecnej sytuacji w każdym z krajów partnerskich. Istnieje szereg innych segmentów związanych z Filozofią Niezależnego Życia, które również zostały przedstawione w tym module. Moduł ma również na celu rozwinięcie wrażliwości i myślenia inkluzyjnego uczestników. Jest zorientowany na praktykę, zmusza uczestników do samodzielnego myślenia i pracy w zespole.

Moduł 2 ”Nadużycia i zaniedbania”

Moduł został przygotowany przez Fundację Sowelo i prezentuje różne typy przemocy i dyskryminacji. Nastawiony jest na zdobycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami, w których osoby z różnorodnością funkcjonalną są ofiarami przemocy. Zapoznaje uczestników ze znaczeniem terminów „nadużycie” i „zaniedbanie” (szczególnie w kontekście pracowników z różnorodnością funkcjonalną).

Moduł 3. “Umiejętności cyfrowe i kompetencje medialne”

W module tym poznajemy barier, z jakimi spotykają się osoby o zróżnicowaniu funkcjonalnym w codziennych sytuacjach życiowych: – komunikacja, – zatrudnienie, – kontakty towarzyskie, edukacja. A także potencjału i korzyści, jakie technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) zapewniają osobom o zróżnicowanej funkcjonalności w zakresie dostępu do informacji i wiedzy.

Moduł 4. “Doskonalenie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości ”

Zapoznajemy się z rodzajami przedsiębiorczości społecznej, innowacyjnymi rozwiązaniami związanymi z danym tematem stosowanymi w państwach Unii Europejskiej; Poznajemy trudności, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami podczas zakładania działalności gospodarczej. Znajdziemy informacje jak rozwijać umiejętności i kompetencje biznesowe i jakiego rodzaju wsparcia można oczekiwać w zakresie wzmacniania umiejętności przedsiębiorczych.

MODUŁ 5. Zdrowie, zapobieganie chorobom układu krążenia i cukrzycy

Głównym celem tego modułu jest zapoznanie jego użytkowników z cukrzycą typu drugiego i horobami układu krążenia, udowodnienie, że zapobieganie im jest w dużym stopniu możliwe i nauka tego jak promować zdrowy styl życia pracując z osobami ze zróżnicowaniem funkcjonalnym.

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i tekst „EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITYOFLEARNING LEARNING OPPORTUNITIES FOR FORPEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY FUNDACJA SOWPY 由 WKA FUNDACJA SOWELO Trening pilotażowy projektu EDPOWER”

W dniach 04 – 05.10.2023 r. odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie Partnerów Projektu EDPOWER w Poznaniu. W ramach spotkania:
✔️ uczestnicy podsumowali całość Projektu,
✔️ podzieli się wrażeniami po zorganizowanej konferencji i szkoleniu,
✔️ pracowali nad ulepszeniem platformy e-learinigowej,
✔️ zebrano opinie o materiałach treningowych,
✔️ poruszono tematy promocji całości projektu oraz materiałów szkoleniowych.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób i tekst „EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITY OF LEARNING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY キ GTMGS Spotkanie Partnerów Projektu EDPOWER”
 
Na koniec pozostaje mi tylko zachęcić do rejestracji i odbycia kursu. W tym celu prosimy udać się pod wskazany link: http://itinklas.lt/edpower/.
 
 

Autyzm – moja fotorelacja z Litwy

Jak wiecie z moich relacji na FB w listopadzie brałam udział w projekcie Fundacji Sowelo „SOJUSZNICY DOROSŁOŚCI – rozwój doświadczeń i wiedzy asystentów osobistych ON i specjalistów pracujących z osobami do 25 r.ż. poprzez ich mobilność międzynarodową”. W ramach projektu brałam udział w 13-dniowej obserwacji pracy (job shadowing) na Litwie. Podczas wyjazdu miałam okazję poznać metody pracy z młodymi dorosłymi osobami niepełnosprawnymi, które stosuje Partner projektu i zapoznać się z jego doświadczeniami.

Myślę, że warto chociaż w kilku słowach i zdjęciach podzielić się moimi spostrzeżeniami. Oczywiście ukaże się na pewno całościowy raport z projektu, ale ja chciałam opowiedzieć o moich doświadczeniach z tego wyjazdu. Może uda mi się też zachęcić kogoś z Państwa do wyjazdu w drugiej turze projektu. 

Na co dzień pracuję z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a ostatnio jako Senior Asystent miałam dużo kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. Autyzm był mi jednak dość daleki i rzadko pracowałam z takimi osobami. Teraz miałam okazję poznać problemy z jakimi borykają się osoby, które opiekują się osobami zdiagnozowanymi ze spektrum autyzmu. Projekt umożliwił mi poznanie jak radzą sobie z takimi problemami na Litwie.

Najbardziej interesowały mnie takie tematy jak:

 • współpraca z opiekunami faktycznymi młodej osoby
  niepełnosprawnej;
 • budowanie relacji z młodą osobą niepełnosprawną;
 • asystencja w rodzinie i w miejscu pracy młodej osoby
  niepełnosprawnej;
 • wspieranie młodej osoby niepełnosprawnej w definiowaniu
  swoich potrzeb;
 • budowanie indywidualnych planów wsparcia dla młodych
  osób niepełnosprawnych.

Odwiedzane instytucje

Partner projektu Initiatives Network Association – Asociacija Iniciatyvų Tinklas umożliwił nam spotkania w kilku instytucjach zajmujących się osobami ze spectrum autyzmu. 

Day care centre Šviesa

Pierwsza wizyta w ośrodku, gdzie tak naprawdę po raz pierwszy zobaczyłam, jak różne mogą być choroby psychiczne. Ze względu na pandemię wizyta była ograniczona jedynie do jednego skrzydła. Beneficjenci uczstniczą w różnego rodzaju zajęciach: sportowych, malarskich, szycia,  itp. To tam podarowano mi najpiękniejszego, żółtego kotka (najpiękniejszego, bo dzierganego z sercem). Co mnie zaskoczyło? Opiekunowie nie mają specjalistycznego wykształcenia. Może spowodowane jest to tym, że zgłaszając osoby do ośrodka nie podaje się diagnozy choroby. W centrum jedynie pilnuje się tych osób, a one robią to co chcą. A więc leżą, siedzą pod przykryciem, rysują cały dzień lub wyszywają. Jeżeli są chętne idą na godzinę na salę gimnastyczną czy do pracowni malarskiej.

 

Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai”  czyli ,,Dzieci Deszczu”

Organizacja non-profit, jedyna jaką odwiedziliśmy. Reprezentuje ona osoby z autyzmem, rodziców dzieci z autyzmem oraz specjalistów zajmujących się tematyką autyzmu na Litwie. Kiedy ją odwiedziliśmy, właśnie przenosiła się do nowych pomieszczeń. To jedyne miejsce, gdzie widzieliśmy pomoc nastawioną na dzieci. Pomoc ta przynosiła niesamowite efekty w pracy z dziećmi, które uczyły się samodzielności na rożnych poziomach sprawności. Co mnie zaskoczyło? Zaangażowanie twórców organizacji, praca opiekunów i bardzo indywidualne podejście do każdego dziecka. Ponadto duża współpraca na linii rodzic – opiekun z organizacji.

 

šĮ Valakupių reabilitacijos centras

To miejsce aktywizacji zawodowej w niedosłownym tego słowa znaczeniu. Byliśmy w dwóch pracowniach: krawieckiej i stolarskiej. Co mnie zaskoczyło? Radość tworzenia wypisana na twarzach Beneficjentów centrum. Piękną drewnianą łyżkę, którą dostałam w prezencie, używam na specjalne okazje.

 

VšĮ dienos centras Mes esame

Publiczna świetlica środowiskowa „Jesteśmy”, to dzienny zakład opieki społecznej dla osób powyżej 18 roku życia z niepełnosprawnością umysłową lub złożoną oraz zaburzeniami psychicznymi. Istnieje tu kilka pracowni rękodzielniczych a prace tam stworzone są sprzedawane w sklepie z pamiątkami w samym centrum wileńskiej starówki. Ponadto zakład organizuje wystawy, spotkania i imprezy promocyjne. Zostałam obdarowana przez jednego beneficjenta pięknym aniołkiem, którego sam wykonał. Co mnie zaskoczyło? Przyjazna, ciepła i pełna zaangażowania atmosfera.

 

 

First Pancake

Restauracja zatrudniająca osoby z różnymi niepełnosprawnościami, w tym osoby z zaburzeniami psychicznymi. Bardzo przyjazne miejsce, gdzie można wyśmienicie zjeść i kupić pyszności na wynos w formie pudełek podarunkowych czy pięknie zapakowanych giftów. Sama przywiozłam kilka na spróbowanie. Co mnie tutaj zaskoczyło? Traktowanie się nawzajem pracowników. Osoby mające przerwę obiadową były obsługiwane jako goście przez swoich kolegów czy koleżanki. Byłam naprawdę pod wrażeniem.

 

Po pracy

Czy warto było jechać? O – tak. To wyjazd nie tylko pełen wiedzy i doświadczeń zawodowych ale także korzyści dla ducha i … żołądka. Całe popołudnia zwiedzałam Wilno, byłam w Trokach i jedłam regionalne pyszności. Dla mnie był to jeden z kolejnych wyjazdów na Litwę, którą kojarzę z cepelinami i niezapomnianymi kołdunkami. Zrobiłam sobie więc taki powrót do dobrego jedzenia. Co mnie zaskoczyło? To już inne Wilno, nowoczesne, populistyczne, w którym pomału ginie tradycja. Troki to miejsce którego nie poznałam. Nie było już tej przytulnej knajpki z pysznymi cepelinami. Znalazłam jedno miejsce na całej starówce, które przypomniało mi dawne Wilno i zaserwowało mi dawne dania. 
A co się nie zmieniło? Ludzie. Są nadal mili, przyjaźni i pomocni. Mam nadzieję, że wrócę do Wilna niebawem.

Bycie miłym – czyli brak wyznaczenia granic.

Dawno mnie tu nie było, czasy pandemii wpłynęły na moje życie z niewielką siłą. Jednak pochłonięta pracą i rozwijaniem pasji nie miałam natchnienia na pisanie tego blogu. Naszła mnie dzisiaj refleksja i postanowiłam się nią podzielić.

Ja z założenia jestem miła, grzeczna i uprzejma, co czyni, że ludzie chcą mnie wykorzystać. Jednak co za dużo, to nie zdrowo i jakie jest zdziwienie, kiedy nagle stawiam granice. Nie ma tu wyjąków, nawet bliscy kiedy przekroczą moje granice mają się co bać. Przestaję być miła, chciaż nadal jestem grzeczna i uprzejma.

Myślę, że ludzie chcą  być mili, żeby się o nich dobrze mówiło. Mi jest to obojętne, więc jestem miła do czasu. Jednak jest bliska mi osoba, dla której jestem miła pomimo…… I tak pewnie mają inni, że ktoś bliski powoduje, że chcemy być mili nawet, jak sytuacja staje się niemiła. Mówi się, że bycie miłym to przeklęstwo kobiet, ale wcale tak nie jest. Wielu zapracowanych i zatopionych w zarabianiu pieniędzy ojców nie potrafi odmówić dziecku zachcianek. Przecież musi mu jakoś wynagrodzić brak ojca. Po części boimy się odmawiać, żeby nie wywoływać konfliktu albo poprostu dbamy o potrzeby innych zbyt nadmiernie. Wiele z takich zachowań wynosimy z dzieciństwa, kiedy nie chcieliśmy odmową rozgniewać rodziców lub obrazić kolegów. Bycie miłym jednak z czasem może doprowadzić do eskalacji problemu i wybuchu. Warto więc nauczyć się stawiać granice i odmawiać. Jacqui Marson w swojej książce „Bycie miłym to przekleństwo” radzi jak miło odmówić. Oto jej kroki:

 1. Podziękuj za pamięć.
 2. Uprzejmie ale stanowczo odmów.
 3. Postaraj się zaleźć rozwiązanie tej sytuacji na korzyść.
 4. Nie przedłużaj rozmów i nie daj sie przekonać.

Ja nie mam problemów z odmawianiem, chociaż czasem nie odmawiam mimo, że powinnam. Ale odmawianie jest moją decyzją. Kiedy jednak masz z tym problem, to zacznij już dzisiaj pracować nad asertywnością. I pamiętaj: NIE KAŻDY MUSI CIĘ LUBIĆ. 

Podsumowanie czytelnicze – I kwartał br.

Podsumowanie pierwszego kwartału będzie bardzo krótkie. Niewiele udało mi się przeczytać. I chyba nie będzie lepiej w następnych miesiącach. Pozamykano biblioteki a nie wiem czy jeszcze coś zostało do poczytania w moich zasobach. Poza tym mam dużo innej pracy i wieczorem kiedy się kładę jestem skonana. Czytam więc chwilę i zasypiam. Zapraszam na recenzje. Czytaj dalej „Podsumowanie czytelnicze – I kwartał br.”