Playing duitnow slot casino online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun duitnow slot casino and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win duitnow slot big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino duitnow slot casino ewallet Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. duitnow slot casino ewalletBet on duitnow slot casino ewallet your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

„Empowering adult Educators for improvement of accessibility and quality of learning opportunities for people with functionaly diversity”. 

Za nami ostatnie spotkanie robocze w ramach projektu „Empowering adult Educators for improvement of accessibility and quality of learning opportunities for people with functionaly diversity”.  Tym razem odbyło się ono w Poznaniu.

Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego, który przyczyni się do wzmocnienia takich kompetencji u OzN jak: przedsiębiorczość, umiejętności społeczne, promocja idei niezależnego życia. Chcemy osiągnąć ten cel poprzez wymianę doświadczeń, know – how, pomysłów i dobrych praktyk i wypracowanie nowego, nieformalnego systemu podniesienia i rozszerzenie oferty wysokiej jakości usług dla osób z niepełnosprawnościami.
Projekt oparty jest na idei niezależnego życia, która promuje autonomię oraz pełny i efektywny udział w życiu społecznym osób, pomimo ich niepełnosprawności.
W ramach projektu opracujemy materiały edukacyjne i przeprowadzimy szkolenia m.in. dla pedagogów specjalnych. A sam program ma przyczynić się do wzmocnienia takich wartości, jak:
▶ przedsiębiorczość,
▶ umiejętności społeczne,
▶ cyfrowe
▶ promocja idei niezależnego życia.
 
 
Projekt realizujemy w okresie 11/2021-10/2023 z naszymi międzynarodowymi partnerami:
🎯 Initiatives Network Association – Asociacija Iniciatyvų Tinklas (Litwa 🇱🇹)
🎯 TENENET o. z. (Słowacja 🇸🇰)
🎯 Nevelok Haza Egyesulet (Węgry 🇭🇺)
🎯 Fondazione Luigi Clerici (Włochy 🇮🇹)
🎯 VšĮ Valakupių reabilitacijos centras (Litwa 🇱🇹)
Projekt finansowany z Funduszy Europejskich.
 
Etapy projektu.
 
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
W dniach 21-22.03.2022 r. na Słowacji odbyło się pierwsze spotkanie robocze partnerów projektu. Mieliśmy okazję gościć w pięknym Senecu niedaleko Bratysławy, gdzie omówiliśmy dalsze kroki pracy nad modelem treningu wspomagającego zatrudnienie szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami. Spotkanie zaliczamy do niezwykle rozwijających o inspirujące doświadczenia, gdzie mieliśmy okazję przedstawić partnerom z Litwy 🇱🇹, Słowacji 🇸🇰, Węgier 🇭🇺 i Włoch 🇮🇹 nasze metody pracy takich jak „Wielostronny model kompetencji miekkich” czy „Jobcoaching – model pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”.
 
 
Kolejny etap to opracowanie ankiety dot. pogłębionej analizy kompetencji potrzebnych specjalistom wprowadzającym osoby niepełnosprawne na rynek pracy. Ankieta została wypełniana przez ekspertów z krajów partnerskich. Wnioski pomogły w opracowaniu materiałów szkoleniowych  który był prezentowany na spotkaniu w Anconie (Włochy) w październiku 2022 r.
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
Kolejnym etapem pracy było umieszczenie materiałów na platformie online, by mogli z niej skorzystać trenerzy i specjaliści. Pierwsza wersja została prezentowana w Mediolanie w kwietniu 2023 r.  Podczas spotkania zaplanowaliśmy szkolenie przedstawiające moduł treningowy przygotowany przez specjalistkę panią Dankę Brzezińską (czyli mnie).
 
Brak dostępnego opisu zdjęcia.
 
 
8.09.23 odbyła się Konferencja podsumowująca Projekt EDPOWER. W spotkaniu, oprócz pracowników Fundacji, wzięli udział przedstawiciele PSONI Koło w Poznaniu, Fundacja Dom Autysty oraz Paranormalsi.
Spotkanie było okazją do zaprezentowanie działań projektowych oraz wzajemnej wymiany doświadczeń.
Może być zdjęciem przedstawiającym 17 osób i tekst „EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITY OF LEARNING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY ç FUNDACJA SOWELO FUNDA SOWELO Ûan Konferencja podsumowująca projekt EDPOWER”
 
 
W sobotę, 09.09.23 odbył się trening pilotażowy projektu EDPOWER. Specjaliści uczestniczyli w szkoleniu dot. tematów zaniedbania i przemocy, prowadzonym również mnie (Danutę Brzezińską). Podczas sesji uczestnicy korzystali z platformy e-learningowej, dzięki czemu ocenili działanie przygotowanej przez nas strony. Mieli możliwość przekazania własnych uwag i komentarzy, które pozwolą ulepszyć platformę.
 
Szkolenie obejmuje 5 modułów szkoleniowych.
 

Moduł 1. „Moduł dotyczący koncepcji Filozofii Niezależnego Życia”

Celem modułu jest przybliżenie ruchu i zjawiska Niezależnego Życia. Poznanie Filozofii Niezależnego Życia: jej historii, genezy i obecnej sytuacji w każdym z krajów partnerskich. Istnieje szereg innych segmentów związanych z Filozofią Niezależnego Życia, które również zostały przedstawione w tym module. Moduł ma również na celu rozwinięcie wrażliwości i myślenia inkluzyjnego uczestników. Jest zorientowany na praktykę, zmusza uczestników do samodzielnego myślenia i pracy w zespole.

Moduł 2 ”Nadużycia i zaniedbania”

Moduł został przygotowany przez Fundację Sowelo i prezentuje różne typy przemocy i dyskryminacji. Nastawiony jest na zdobycie praktycznych umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami, w których osoby z różnorodnością funkcjonalną są ofiarami przemocy. Zapoznaje uczestników ze znaczeniem terminów „nadużycie” i „zaniedbanie” (szczególnie w kontekście pracowników z różnorodnością funkcjonalną).

Moduł 3. “Umiejętności cyfrowe i kompetencje medialne”

W module tym poznajemy barier, z jakimi spotykają się osoby o zróżnicowaniu funkcjonalnym w codziennych sytuacjach życiowych: – komunikacja, – zatrudnienie, – kontakty towarzyskie, edukacja. A także potencjału i korzyści, jakie technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) zapewniają osobom o zróżnicowanej funkcjonalności w zakresie dostępu do informacji i wiedzy.

Moduł 4. “Doskonalenie umiejętności z zakresu przedsiębiorczości ”

Zapoznajemy się z rodzajami przedsiębiorczości społecznej, innowacyjnymi rozwiązaniami związanymi z danym tematem stosowanymi w państwach Unii Europejskiej; Poznajemy trudności, jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami podczas zakładania działalności gospodarczej. Znajdziemy informacje jak rozwijać umiejętności i kompetencje biznesowe i jakiego rodzaju wsparcia można oczekiwać w zakresie wzmacniania umiejętności przedsiębiorczych.

MODUŁ 5. Zdrowie, zapobieganie chorobom układu krążenia i cukrzycy

Głównym celem tego modułu jest zapoznanie jego użytkowników z cukrzycą typu drugiego i horobami układu krążenia, udowodnienie, że zapobieganie im jest w dużym stopniu możliwe i nauka tego jak promować zdrowy styl życia pracując z osobami ze zróżnicowaniem funkcjonalnym.

Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i tekst „EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITYOFLEARNING LEARNING OPPORTUNITIES FOR FORPEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY FUNDACJA SOWPY 由 WKA FUNDACJA SOWELO Trening pilotażowy projektu EDPOWER”

W dniach 04 – 05.10.2023 r. odbyło się ostatnie międzynarodowe spotkanie Partnerów Projektu EDPOWER w Poznaniu. W ramach spotkania:
✔️ uczestnicy podsumowali całość Projektu,
✔️ podzieli się wrażeniami po zorganizowanej konferencji i szkoleniu,
✔️ pracowali nad ulepszeniem platformy e-learinigowej,
✔️ zebrano opinie o materiałach treningowych,
✔️ poruszono tematy promocji całości projektu oraz materiałów szkoleniowych.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób i tekst „EMPOWERING ADULT EDUCATORS FOR IMPROVEMENT OF ACCESSIBILITY AND QUALITY OF LEARNING OPPORTUNITIES FOR PEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY キ GTMGS Spotkanie Partnerów Projektu EDPOWER”
 
Na koniec pozostaje mi tylko zachęcić do rejestracji i odbycia kursu. W tym celu prosimy udać się pod wskazany link: http://itinklas.lt/edpower/.
 
 
%d bloggers like this: